AMORTİSMAN AYIRMADA ÖNEMLİ HUSUSLAR

AMORTİSMAN AYIRMADA ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bir Mükellef Hakkı Olarak Amortisman Müessesi İçinde Maddi Duran Varlık Amortisman Usullerinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde olduğu gibi muhasebe ve vergi kurallarındaki farklılıklar şirketlerin hesaplarının tutulmasında ve mevcut du­rumlarının gösterilmesinde sorunlara yol açmakta ve işletmeler iki veya daha çok kayıt tutmak zorunda kalabilmektedir.Örneğin; 2003 yılında yapılan de­ğişiklik 17 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile Uluslararası Muhasebe Standartları (IASs) arasında bağlantı kurulmasından önce Finansal Kiralama Şirketleri her dönemde birbirinden çok farklı iki ayrı bilanço ve gelir tablosu düzenlemekteydiler. Günümüzde ise işletmeler tarafından daha sonra açıkla­yacağımız şekilde kullanılması zorunlu tutulan Türkiye Muhasebe Standartla­rı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile VUK arasın­da farklar oluşması benzer sorunlar yaratacak gibi görünmektedir.Muhasebe alanındaki ayrımlı uygulamalar bireysel ve kurumsal yatırım­cıların karar verme süreçlerini olumlu ve/ya olumsuz yönde etkileme gücü­ne sahiptir. Ayrıca, çoklu muhasebe sistemleri kayıtdışı ekonomileri ve suç ekonomilerini teşvik edici bir olumsuz ortamın hazırlanmasına katkı sunar. Çoklu muhasebe uygulamaları devletin ve kurumsal yapıların denetim yete­neğini olumsuz yönde etkiler; bilgilere sağlıklı biçimde ulaşılmasını engeller. Bu yolla denetimin etkinlik ve niteliğini doğrudan etkiler.Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yolu, muhasebede olabildiği kadar tekil bir yapının be­nimsemesi ile olanaklıdır. Muhasebe alanında özellikle sektörel ve ülkesel farklılıklar nedeniyle tekil yapı kurmak son derece güç ve sancılıdır. Ancak, son yıllarda uluslararası sermayenin akışkanlığında ortaya çıkan gelişmeler, ekonomik etkinliklerde küresel anlamda yaşanan zorunluluklar, uluslararası birlikler (AB, NEFTA, ASEAN vb.) muhasebe alanında tekil (uniform) uygu­lamaları zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler muhasebe alanında uluslararası standartların gelişmesine çok ciddi bir katkı yapmıştır.Muhasebe ve verginin tekil yapıya kavuşturulması gereken en çnemli ko­nularından bir tanesi deamortisman konusudur. Amortisman; işletme faa­liyetleri sırasında, sabit varlıklarda fiziksel ve teknolojik olarak yıpranma, eskime şeklinde oluşan değer yitimleridir (Kahraman, http://www.deu.edu.tr/ userweb/bayram.kahraman/dosyalar/Amortisman.pdf).VUK’un 313. maddesi uyarınca; işletmede bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya, veya kıymetten düşmeye maruz kalan gayrimenkul­lerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin; alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin değerlemeye ilişkin kanuni esaslara göre tespit edilen değerlerinin, amortismana tabi tutulması gerekir. VUK’un 315. maddesi uyarınca; mükellefler amortismana tabi duran varlıklarını % 20’yi aşmamak koşuluyla serbestçe tespit ettikleri oranlar üzerinden amortismana tabi tutarlar.Amortisman, bir yandan işletmenin gerçek değerinin ortaya konulma­sı anlamında bir muhasebesel ölçüt ve aynı zamanda bir mükellef hakkıdır. Vergilemenin pasif süjesi olarak mükelleflerin, aktif vergi süjesi olan Devlet karşısındaki hakları, en az yükümlülükleri (ödevleri) kadar kutsal ve önemli­dir. Çağdaş hukuk ölçütlerini benimsemiş bir hukuk devletinde mükelleflerin (vergi veren kutsalların) haklarına ve hukukuna çok büyük özen gösterilmesi gerekir. Özen de yeterli değildir, bu hakların çağın gereklerine koşut biçimde geliştirilmesi gerekir (Erol, 2011, 18-23).Mükellef haklarının geliştirilmesinden amaç; mükellefin vergi alan organ­lar karşısında tüm haklarına özen gösterilmesi ve bu hakların uygulamada çiğnenmemesidir. Bu haklara özen göstermeyen, mükellefin herhangi bir bi­çimde hukukunu sınırlayan veya sınırlama çabasına girişen, mükellefin hu­kuki küçük dünyasına hukuk normları dışında el atmaya çalışan veya buna kalkışan, mükellefleri hukuk dışı biçimde herhangi bir yolla tehdit ve icbar edenler hakkında çok ağır hukuki yaptırımların getirilmesi ve bunların da et­kin şekilde uygulanması gerekir (Erol, 2011, 23).Genel hukuk düzeninde bireyin genel haklarının vergi hukukundaki görü­nümü “vergi mükellefinin hakları” seklinde ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ge­lişmişlik düzeyinin yüksek veya düşük olması o ülkedeki diğer sosyal verileri de etkilemektedir. insan haklarına saygılı, refah düzeyi yüksek ülkeler diğer ülkelere göre mükellef haklarına daha fazla duyarlıdır (Çetin, 2010, 23-46).Mükellef hakları, vergi mükelleflerine olumlu (mükelleflerin bilgi alma hakkı gibi) ya da olumsuz talepte bulunma (özel hayatın gizliliği gibi) yetkisi veren ve ihlal edildiğinde hukuki korunma sağlayan haklardır (Dönmez, 2004, 126-127).Amortisman, mükelleflere işletmelerinin değerlerini doğru ölçmeleri ve kazançları üzerinden adaletli şeklide vergi ödemeleri için getirilmiş hukuki bir mükellef hakkıdır. Maliye Bakanlığı tarafından amortismana yönelik olarak yapılacak hukuki düzenlemelerde ve uygulama işlemlerinde bu müessesenin bir hak olduğu unutulmamalıdır.VUK, gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlendirilen kıymetleri tanım­lamış, bunların maliyet bedelinin nasıl hesaplanacağını, hangi giderlerin ma­liyet bedeline dahil edileceğini belirlemiştir. Ayrıca VUK, hangi varlıkların amortisman konusuna girdiği ve nasıl amortisman ayrılacağı konularını da düzenlenmektedir. Birinci bölümde genel olarak bu hususlara değinilecektir.Öte yandan Avrupa Birliği’nin (AB) oluşması sonrasında pek çok konuda olduğu gibi muhasebe konusunda da ülkelerin uygulamalarının uniform (tek tip) hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve Amerika Birleşik Devlet­leri’nde uygulanmakta olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri18 (GAAP) ile paralellik içerisinde olan Uluslararası Muhasebe Standartları 19(IASs) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 20(IFRS) benimsenmiştir.AB’ye katılma yolunda olan Türkiye’de de IASs ve IFRS aynen benim­senerek, bunların çeviri standartları Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) adı altında çeşitli tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Geçici 1. maddesinde yine TTK’nın 6335 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişik21 1534. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren TMS ve TFRS ve yorum­larını uygulamakla yükümlü oldukları yer almaktadır. Bu şirketler dışında ka­lan işletmelerin de küçük ve orta boy İşletmeler için Türkiye Finansal Rapor­lama Standartlarını (KOBI/TFRS) uygulamaları zorunlu tutulmuştur. Her iki standart da genel olarak amortismanlarla ilgili benzer hükümler içermektedir. Yazımızın ikinci bölümünde de TMS 16 standardının özellikle VUK hüküm­lerinden farklı yönleri irdelenmektedir.Değişen koşullar çerçevesinde geliştirilmiş ve Türkiye’de de yürürlüğe girmiş olan bu standartlara uymak zorunluluğundaki şirketler, amortisman ayırma sırasında farklı uygulamalar yapabilecek iken, VUK hükümleri gereği daha kısıtlı yöntemler uygulamak durumunda kalmaktadırlar. Belki de bu ge­rekçe ile firmaların, özellikle yabancı sermayeli olanların, daha önce olduğu gibi amortismanla ilgili olarak VUK’a göre ve TMS/TFRS’ye göre ayrı ayrı bilanço çıkarmaları gerekebilecektir.Üçüncü bölümde yeni VUK taslağı ile TMS 16 çerçevesinde değiştirilmek istenen hususlar ele alınmaktadır.Çalışmamızda maddi duran varlıklarla ilgili amortisman kurallarına genel olarak değinilmekte, önemli olmaları nedeniyle farklılıklarla ilgili kısımların ve önerilerin ayrıntısına inilmektedir.VERGİ USUL KANUNU’NDA AMORTİSMANLAR1.1. Amortismana Tabi VarlıklarVUK’un 313. ve 314. maddelerinde amortisman konusunu teşkil eden var­lıklar tanımlanmıştır. Bunlar:Gayrimenkuller,Gayrimenkullerin tamamlayıcı, ayrılmaz parça ve ayrıntıları22Tesisat ve makinalarGemiler ve diğer taşıt araçlarıGayrimaddi HaklarAlet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri (VUK 313. md.)Tarım işletmelerince kullanılan meyvelik, dutluk, fındıklık, güllük, in­cirlik, bağ gibi ağaçlandırılan ve kullanılan tarım tesisleri veİşletmelerde inşa edilmiş her tür yollar ve harklar (VUK 314. md.) arasından bir yıldan daha fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve değerden düşmeye maruz bulunanlardır. Kanunda ‘… bir yıldan fazla kullanılan…’ tabiri yer almakla beraber burada kastedilenin ilgili var­lığın bir yıldan daha fazla kullanılabilir olması gerektiğidir (Deran ve Yakupçebioğlu, 2006, 2).1.1.1. Arsa ve Arazilerde AmortismanYıpranma ve aşınmaya maruz kalmadıkları için boş arazi ve arsalar amor­tismana tabi değildirler. Ancak, işletmelerce kullanılan arsalar üzerine inşa edilen bina, tesis, yol, hark gibi iktisadi kıymetler ile zirai kazanç elde etme amaçlı olarak kullanılmakta olan meyvalık, dutluk, fındıklık vb. bir yıldan uzun kalıcı tarım tesisleri amortismana tabidir. Her ne kadar V.U.K.’un 214. Maddesi bu konuda çok net değil ise de ‘boş’ arsa ve arazinin amortismana tabi tutulamayacağının belirtilmesinden sonra ‘ancak’ sözcüğü ile yukarıdaki istisnaların veriliyor olması, üzerinde tesis bulunan arsa ve arazilerin de amor­tismana tabi olacağı şeklindeki yorumların önünü açmaktadır. Bu çerçevede örneğin bir zeytinliğin, üzerinde bulunduğu arazi bedeli ile birlikte aktifleşti­rileceği ve amortismana tabi tutulacağı (Odak, 2003, 10-12) üzerine bina inşa edilen arsaların bedelinin de inşa edilen binanın bedeline ilave edilerek amor­tismana tabi tutulması gerektiği (Kutlu, 2003, 200) savunulmaktadır.1.1.2. Canlı Hayvanlarda AmortismanAyrıca, işletme ve üretim amacıyla kullanılan ve VUK’un 313. maddesin­deki nitelikleri içeren damızlık veya süt veren büyükbaş hayvanlar ile yumur­ta veren tavuk benzeri hayvanlar da VUK 234 Seri Nolu Genel Tebliği’nde belirtilen oranlar çerçevesinde canlı demirbaş olarak amortismana tabi tutul­maktadır (Özkan, 2002, 106).1.1.3. Madenlerde Amortismanİşletilmekte olan bir madenin rezervlerinin yıldan yıla azalması nedeniyle bir değer kaybı söz konusu olacaktır. VUK bu konuyu 316. maddede ele almış ve aşağıdaki koşullar çerçevesinde maden için ödenmiş olan imtiyaz bedeli veya maliyetin amortismana tabi olacağına hükmetmiştir. Koşullar:İlgililerin amortismana tabi tutmak için müracaat etmesiMadenin büyüklüğüne göre her bir maden veya taş ocağının amortis­man oranının özel olarak belirlenmesiMadenin fiilen işletiliyor olması ve içindeki cevherin miktarının aza­lıyor olmasıOran belirleme konusunda Maliye ve Sanayi Bakanlıkları müştereken yetki­li kılınmıştır. (Atila ve Tekin, 2009, 110) Genellikle Oran şu şekilde belirlenir:Yıllık Amortisman Oranı = Yıllık Üretim / Tahmini Rezerv1.1.4. Fevkalade (Olağanüstü) AmortismanNormalde amortisman konusu iken yangın, deprem, su basması benzeri yıkımlar (afetler) nedeniyle ekonomik değerini kısmen ya da tamamen yitiren, yeni buluşlar nedeniyle teknik verim ve değerlerini yitirerek kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelen veya cebri çalışmaya tabi tutulmaları nede­niyle normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan varlıklar olağandan daha yüksek oranda fevkalade amortisman konusu yapılabilirler.Mükelleflerin bu konudaki başvurusu üzerine ilgili bakanlıkların görüşünü alarak Maliye Bakanlığı her işletme için işin niteliğine bağlı olarak ayrı bir fevkalade amortisman oranı belirler (VUK 317. md.).1.1.5. Amortisman Uygulanmayabilecek VarlıklarNiteliği itibarıyle normalde amortismana tabi olup değeri 800 TL’yi23 aş­mayan peştemallıklar ile yine değeri 800 TL’yi aşmayan ve işletmede kul­lanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda amortisman uygulanıp uygu­lanmayacağının kararı işletmelere bırakılmıştır. Bu tür varlıkların bedelleri, bütünlük arz etseler dahi toplam değerleri bu miktarı aşmıyorsa, doğrudan gider yazılabilir [VUK 313. md. (Ek:30.12.1980 – 2365/54).]1.2 Vuk’a Göre Amortisman Uygulaması1.2.1 Amortisman BaşlangıcıVUK’un 320. maddesinde kıymetin aktife girdiği yıldan itibaren amor­tisman süresinin başladığı yer almaktadır. Bu çerçevede yılın son günü dahi aktife girmiş olsa bir iktisadi kıymet için (binek otomobilleri hariç) o yıl bir tam yıllık amortisman ayrılması söz konusu olacaktır. Binek otolarında ise yıl değil ay hesabı ile amortisman ayrılmaktadır (VUK Mükerrer 320. md.) (Bkz. 1.4.1.2. Binek Otolarında Normal Amortisman).Ancak VUK, “aktife grime”nin tam olarak ne anlama geldiğini net şekil­de açıklamamaktadır. Bu çerçevede Hesap Uzmanları Danışma Kurulu’nun bu konudaki tanımı kullanılmakta, amortisman konusu olabilecek bir iktisadi varlığın aktife girip girmediği bu tanıma göre belirlenmektedir. Bu tanımda “…Amortismana tâbi bir iktisadî kıymetin aktife girmesi, o kıymetin iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, değerleme gününde envantere dahil olması ve “kullanılmaya hazır halde bulunması” olarak değerlendirilmesi ge­rekir… Bu nedenle, “aktife girme” deyiminde “fiilen kullanılmayı” aramaya gerek yoktur…” denilmektedir (Yüksel, 1988).Buradaki “kullanılmaya hazır halde bulunması” kavramı nedeniyle daha sonra oluşan tereddütlü bir husus ile ilgili Danıştay Kararında “…davacı şirke­tin 18.12.2003 ila 31.12.2003 gümrük beyannameleriyle ithal ettii makinele­rin 31.12.2003 tarihinde işletme aktifine girmiş olduu anlaşıldıından uyuş­mazlık yılında bu makineler için amortisman ayrılmasında aykırılık bulunma­maktadır. Dolayısıyla, aksi görüşle yapılan ikmalen tarhiyatta ve bu tarhiyat kısmına ilişkin davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir(Danıştay 4. Dairesi 08.02.2011 ) denilerek aktife girme”nin kullanıma hazır olma”yı gerektirmediği belirtilmektedir.1.2.2. Amortismana Tabi Değerin TespitiVUK’un 269. Maddesi ujyarınca, her türlü gayrimenkul ve gayrimenkuller gibi değerlendirilecek varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. VUK’un 262. maddesinde ise maliyet bedelinin tanımı yapılmıştır. Buna göre ‘maliyet be­deli’, bir varlığın edinilmesi veya değerinin artırılması nedeniyle yapılan öde­melerle bunlara bağlı (bütünlük oluşturan) her türlü giderlerin toplamını ifade eder. Hangi iktisadi kıymetin nasıl değerlendirileceği VUK’un 269 ila 290. maddeleri arasında sayılmaktadır.Bunlara ek olarak, VUK 163 Sıra No’lu Genel Tebliği ile amortismana tabi sabit kıymetlerin edinilmesi ile ilgili olarak kullanılan kredilerin faizlerinin ve edinilinceye kadar belli olmuş kur farklarının ilgili sabit kıymetin amortisma­na tabi değerine ilave edileceği açıklığa kavuşturulmuştur.Ayrıca daha önce de değindiğimiz gibi arsa ve araziler üzerine tesisler ku­rulması halinde ilgili tesisin amortismana tabi maliyetine üzerinde bulunduk­ları arsa veya arazinin de maliyeti eklenmektedir (Bkz.1.1.1. Arsa ve Arazi­lerde Amortisman).1.2.3. Amortisman OranlarıVUK’un 315. maddesinde iktisadi kıymetleri için uygulanacak amortisman oranlarının Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edileceği, yapılacak tespitte de bu iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı’nca VUK 333, 339, 365 ve 389 Sıra No’lu Genel Tebliğleri ile çeşitli sabit kıymet gruplarının faydalı ömürleri ve 1 rakamının bu faydalı ömür rakamına bölünmesi suretiyle de ilgili amortisman oranları tespit ve ilan edilmiştir. Bu oranlar %1 (yeraltı tünelleri vb.) ile %85 ( Sinema Filmleri– 1. Yıl %85, 2. Yıl %15) (Özdemir, 2013, 52) arasında değişmektedir.1.2.4. Amortisman Hesaplama YöntemleriAmortisman hesaplanmasına yönelik olarak VUK’a göre iki yöntem uy­gulanabilir:1.2.4.1. Normal Amortisman1.2.4.1.1. Genel OlarakVUK’un 315. maddesinde bahsi geçen ‘Normal Amortisman’ rakamı, amortismana tabi sabit kıymetin yazımızın 2.2. kısmında anlatılan şekilde be­lirlenen değerinin 2.3. kısmında belirtilen şekilde tespit ve ilan edilmiş amor­tisman oranı ile çarpılarak bulunacak rakamdır. Böylece her yıl eşit miktarda değer düşümü yapılarak sabit kıymetin defter değeri faydalı ömrünün sonunda sıfıra eşitlenecektir. Tespit edilen faydalı ömrünün bitiminden sonra satılması halinde bu sabit kıymetin satış bedelinin tamamı işletmenin gelir tablosunda gelir olarak yer alacak ve vergiye tabi matrahını artıracaktır.Örnek 1: İşletme toplam maliyeti 100.000.- TL olan bir makinayı 15.12.2014 tarihinde aktifine eklemiş olsun. Makinanın Maliye Bakanlığı’n­ca tespit ve ilan edilen ekonomik ömrü de 5 yıl olsun. İşletme 31.12.2014 tarihinden başlayarak her yıl bu değerin % 20’sini amortisman gideri olarak ayırabilecektir. 31.12.2018 tarihi itibariyle makinanın aktifteki değeri ve ilgili birikmiş amortisman tutarı eşit olacağı için makinanın defter değeri sıfırlana­caktır. Diyelim ki, faydalı ömrü iyi hesaplanmış olsun, işletme hemen sonra bu makinayı hurda olarak 10.000.- TL’ye satacak olsa, bu satıştan elde edece­ği tutarın tamamını gelir olarak yazacaktır.1.2.4.1.2. Binek Otolarında Normal AmortismanBinek otosu kiralama ve çeşitli şekillerde işletme işi ile meşgul olmayan işletmelere ait binek otolarında amortisman ayrılması ile ilgili olarak, VUK’un 320. maddesine 04.06.1994 tarih ve 4008 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile ekle­nip, 25.05.1995 tarih ve 4108 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değiştirilmiş olan Ek Maddede bu otoların aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayıl­mak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacağı ve amortisman ay­rılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen yok edileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede konuyu şöyle örneklendirebiliriz:Örnek 2: Yukarıda Örnek 1’de bahsettiğimiz işletmenin aynı verilerle bir binek otomobili aldığını düşünelim. Yani faydalı ömrü 5 yıl ve toplam maliyeti 100.000.- TL olan bir binek otosu 15.12.2014 tarihinde alınmış olsun. Bu du­rumda 2014 yılı için ayrılacak amortisman tutarı, ay kesri tam sayılacağından, 1/12*0.20*100.000 = 1.667 TL olacaktır. 2015- 2016 ve 2017 yıllarının her birin­de 20.000 TL ayrılacak ve 2018 yılı sonunda 20.000.-TL + (ilk yıl ayrılmamış bu­lunan 20.000 – 1.667= )18.333.-TL= 38.333.-TL amortisman ayrılmış olacaktır.1.2.4.2. Azalan Bakiyeler Usulüyle AmortismanVUK tarafından kabul edilen ikinci amortisman yöntemi azalan bakiyeler yöntemidir (VUK 315. md. Ek: 19.02.1963 tarih ve 205 Sayılı Kanun, 19. md.). Bu yöntemi bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden dileyenler kulla­nabilmektedir. Bu yönteme göre her yıl sabit kıymetin amortisman uygulana­ bilir değerinden daha önce ayrılmış amortisman toplamı düşülerek kalan tutara amortisman oranının uygulanmasıyla o yılki amortisman tutarı bulunur. Faydalı ömrün en son yılında da kalan tutar tam olarak amortisman konusu olacaktır.Azalan bakiyeler yöntemine göre %50’yi geçmemek üzere o sabit kıymet için Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilmiş yıllık normal amortisman ora­nının iki katı kullanılır.Örnek 3: Bir işletme 15.12.2014 tarihinde aldığı, 100.000.-TL amortisma­na tabi değeri ve 5 yıllık faydalı ömrü olan bir sabit kıymeti normal koşullarda yılda % 20’lik bir oran ile normal amortismana tabi tutacaktır. Bu işletme söz konusu sabit kıymet için azalan bakiyeler yöntemini benimseyecek olursa, bakiyelere uygulanacak amortisman oranı % 20 değil, % 40 olacaktır. Bu çer­çevede sabit kıymetin amortismanı yıllara göre aşağıdaki şekilde ayrılacaktır:

YılAmortismana Tabi Tutar (TL)Amortisman Oranı (%)Yıla Ait Amortisman Tutarı (TL)
2014100.0004040.000
201560.0004024.000
201636.0004014.400
201721.600408.640
201812.96010012.960
TOPLAM

2. TMS/TFRS’DE AMORTİSMANLARGENELAmortismanlar genel olarak ‘Maddi Duran Varlıklar’ başlıklı Türkiye Mu­hasebe Standardı 16 (TMS 16)’da düzenlenmektedir24. İşletme tarafından edini­lerek (iktisap edilerek) kullanılmış ve çeşitli nedenlerle kullanımı durdurulmuş ve elden çıkarılmak istenen maddi sabit kıymetler ile ilgili ‘Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler’ (TRFS 5), Tarım iş­letmelerinde kullanılan bitki ve hayvanlar ile ilgili ‘Tarımsal Faaliyetler’ (TMS 41), Madenlerle ilgili arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme harcamalarının ve varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik Türkiye Finansal Raporlama Standardı 6 (TFRS 6) – ‘Maden Kaynaklarının Araştırılması ve De­ğerlendirilmesi’ ve petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynak ve madenler üzerindeki haklar bu standart dışında tutulmuştur. Ancak bu standartlarda söz edilen varlıkların geliştirilmesi ya da korunmasında kullanılan maddi duran varlıklar için de yine TMS 16 uygulanmaktadır.2.1. Amortismana Tabi Varlıklar2.1.1. Genel OlarakTMS 16 maddi duran varlıkları ‘Mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanıl­mak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemler’ ola­rak tanımlamaktadır. Ancak standart, nelerin maddi duran varlıkları oluşturduğuna ilişkin olarak net bir belirlemede bulunmamaktadır. Bu konu, standardın uygulan­masında işletmenin muhakemesine bırakılmıştır(TMS 16, 9. Paragraf.).Bir duran varlığın finansal tablolara yansıtılabilmesi (aktife alınabilmesi) için iki önemli koşul belirlenmiştir. Bu koşullar:Bu varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarıl­masının muhtemel olması.İlgili varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.Normal koşullarda yedek parça ve bakım malzemeleri stoklarda izlenir­ken, işletmenin bir dönemden fazla kullanmayı umduğu önemli yedek parça ve bakım malzemeleri maddi duran varlık olarak değerlendirilmektedir (İbid, 8. Paragraf ). Ayrıca, eğer bir yedek parça veya bakım malzemesi sadece bir maddi duran varlık kalemi ile ilişkili ise, (Örneğin; bir kamyonun yedek lasti­ği), yine maddi duran varlık olarak dikkate alınacaktır (İbid ).Öte yandan, bir varlığın kullanımından vazgeçildi ve o varlık bilanço dışı­na çıkarıldı ya da satılmak üzere “TRFS 5 – Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca başka bir he­sapta tutulmaya başlandı ise o maddi duran varlık için amortisman ayrılma iş­lemi de duracaktır. Yani amortisman kullanımı devam eden ve aynı işletmede devam edecek maddi duran varlıklar için uygulanır (İbid, 55. Paragraf.).2.1.2. Önemli Parça KavramıTMS 16’ya göre işletmeler, maddi duran varlığı muhasebeleştirdikten sonra “önemli parçalar”a ayırır ve her bir parçayı ayrı ayrı amortismana tabi tutar (İbid, 44. Paragraf.). Bu konu ile ilgili olarak standart içerisinde bir uçak göv­desi ile motorunun ayrı şekilde amortismana tabi tutulma örneği verilebilir25.İşletmenin bir duran varlığın önemli kısımlarını ayrı olarak amortismana tabi tutması halinde geri kalan parçaları da yine aynı şekilde amortismana tabi tutuacaktır (TMS 16, 46. Paragraf.).2.1.3. Arsa ve Arazilerde AmortismanTMS 16’da arsa ve binaların birlikte alındıklarında dahi ayrı ayrı muhase­beleştirilmeleri gerektiği belirtilmektedir (İbid, 58. Paragraf.). Standarda göre bir arsa üzerindeki bina amortismana tabi tutulurken, arsa amortismana tabi tutulmamalıdır. Bu husus yukarıda bahsettiğimiz ‘önemli parça’ kavramı ile tutarlıdır. Bu çerçevede herhangi bir arsanın değerinde artış olması, o arsanın üzerindeki binanın amortisman değerini etkilemeyecektir (İbid ).Bir arsanın maliyetinin; alanın, sökülme, kaldırma ve restorasyon maliye­tini içermesi durumunda arsanın söz konusu maliyetlere ilişkin bölümü, bu maliyetlere katlanılmasından elde edilen faydalardan yararlanma süresi bo­yunca amortismana tabi tutulacaktır (İbid, 59. Paragraf.).Arsanın kendisinin kısıtlı bir yararlı ömrü olabildiği durumlarda, arsanın kullanımından sağlanacak faydaları yansıtacak şekilde amortisman ayrılacağı belirtilmektedir (İbid.).Bu verilerden yola çıkarak üzerine dikilen meyve ağaçlarının mahsulün­den yararlanılması halinde dahi bir tarım işletmesine ait olan arazi için amor­tisman ayrılmayacağı; ancak, ağaçlara amortisman ayrılacağı, benzer şekilde arazi üzerine yol veya hark gibi tesisler yapılsa dahi arsa/arazi için amortis­man ayrılmayacağı, üzerinde bulunan bu tesisler için amortisman ayrılabile­ceği sonucu çıkarılmaktadır26.2.1.4. Alt Değer Sınırlaması OlmamasıTSM 16’nın herhangi bir yerinde bir maddi duran varlığın amortismandan istisna edilebileceğine ilişkin bir alt tutar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ma­ liyeti her ne kadar olursa olsun, maddi duran varlık niteliğine sahip her kalem uygun şekliyle amortismana tabi tutulacaktır.2.2. TMS 16’ya Göre Amortisman Uygulaması2.2.1. Amortisman BaşlangıcıAmortisman, TMS 16’ya göre bir varlığın amortismana tabi tutarının, fay­dalı ömrü süresince sistematik olarak dağıtılması olarak tanımlanmaktadır(T­MS 16, 6. Paragraf.).TMS 16 işletmelere, ancak varlık kullanılabilir olduğunda amortismanı başlatma olanağını vermektedir. “Kullanılabilir olma”, yönetim tarafından istenilen yer ve duruma getirilme olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; parça parça olarak yurtdışından getirilmiş ama tek bir varlık olarak aktife kaydedil­miş; ancak, henüz montajı yapılmamış bir makina için amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır28.2.2.2.2. Amortismana Tabi Değerin Tespiti2.2.2.1. TanımTMS 16, amortismana tabi tutarı “Bir varlıın maliyetinden veya maliyet yerine geen dier tutarlardan, kalıntı deerin dşlmesiyle bulunan tutar” olarak tanımlamaktadır.2.2.2.2. Amortismana Tabi Varlığın MaliyetiMaliyet TMS 16’da “Bir varlıın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen dier bedellerin gerçee uygun de­erini veya belli durumlarda, (dier TFRS‘lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlıa atfedilen bedeli ifade eder” şeklinde tanımlanmaktadır.Maliyet tespiti ile ilgili açıklamalar standardın (TMS 16) 16-28. Paragraf­ları arasında yapılmaktadır. VUK usullerinden farklı olan maliyet tespit yön­temleri genel olarak şunlardır:Varlık peşin fiyatına eşdeğer maliyet ile değerlenir, vade farkı ve/veya faizler ayrıca gösterilir29.Zaman içerisinde üzerindeki parçaların yenilenmesi gereken mad­di duran varlık kalemlerinin yenilenen parçaları ve bazı durumlarda bakım maliyetleri defter değerine ilave edilecek, değişen parçalar bi­lanço dışına çıkarılacaktır30.Zaman içerisinde düzenli olarak varlığın değeri gözden geçirilebilir ve defter değerine yansıtılır (TMS 16, 31 – 42. Paragraflar arası.).2.2.2.3. Kalıntı Değer KavramıBuradaki “kalıntı değer” ise yine tanımlarla ilgili 6. paragrafta “Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştıında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tah­mini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutar” olarak belirtilmiştir. Yani 100.000.-TL’ye mal olan bir makinanın 5 yıl faydalı ömrü olacağı tahmin edi­liyorsa, bu sürenin sonunda bu makinenin 10.000.- TL’ye elden çıkarılacağı; ama bunun için aracılara ve sökme, nakliye işlemi yapacaklara 3.000.- TL ödeme yapılacağı tahmin ediliyorsa, bu makinanın “kalıntı değeri”; 10.000 – 3.000 = 7.000.- TL olacaktır. Dolayısıyla, bu makinanın amortisman değe­ri 100.000 – 7.000 = 93.000 olarak alınacak ve uygulanacak yönteme göre amortisman bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.Kalıntı değer ve yararlı ömür her hesap dönemi sonunda gözden geçirilir (İbid, 51. Paragraf.). Eğer varlığın defter değeri, kalıntı değerin altında kalır­sa, kalıntı değer defter değerinin altına ininceye kadar amortisman gideri sıfır olarak alınır (İbid, 54. Paragraf.). Dolayısıyla, kuramsal olarak, uygulamanın sağlıklı yapılması halinde duran varlığın gelecekteki satışından sonra olağa­nüstü gelir olarak kar/zarar tablosuna yansıtılacak bir tutar oluşmayacaktır.2.2.3. Amortisman OranlarıTMS 16, işletmeleri amortisman oranını belirleme konusunda serbest bı­rakmaktadır. Buradaki temel ölçüt, varlığın amortismana tabi tutarının siste­matik bir biçimde yararlı ömür boyunca dağıtılmasıdır (TMS 16, 50. Parag­raf.). Yararlı ömrün tespiti ve hatta zaman zaman değişen koşullara göre göz­den geçirilmesi (İbid, 51. Paragraf.) de, yine işletmelerin sorumluluğundadır. Bu şekilde yapılan tüm işlemlerin, finansal tablo açıklamalarında gösterilmesi zorunludur (İbid, 73. Paragraf.).Bir varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıdaki tüm faktörler dik­kate alınır:“(a) Varlıın beklenen kullanımı. Kullanım varlıın beklenen kapasitesine ya da fiziksel üretimine balı olarak değerlendirilir.(b) Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma. Beklenen fiziksel aşınma ve yıp­ranma, varlıın kullanıldıı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve varlıın atıl kaldıı zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere balıdır.(c) Üretimdeki deişiklikler veya gelişmeler veya varlıın ürettii ürün veya hizmetin pazar talebindeki deişiklikler nedeniyle teknik ya da ticari de­ğer yitirme.(d) İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacaı tarihler gibi, varlıın kul­lanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar.Standartta işletmelerin amortisman ayırmayabileceklerine yönelik bir ka­yıt bulunmamaktadır. Bu pek çok çalışmada amortisman ayırma zorunluluğu olarak yorumlanmaktadır (Hatipoğlu, 2012, 185-216 ve Şen, 2011, 133-159).Öte yandan, şirketlerin bir yıl içerisinde en yüksek hangi oranda amortis­man ayırabileceklerine ilişkin de herhangi bir kısıtlama ya da kayıtlama söz konusu değildir (Hatipoğlu, 2012, 203.). Örneğin; yararlı ömrü 3 yıl olarak belirlenen ve yılın ilk günü kullanıma hazır hale gelmiş bir maddi duran varlı­ğın (daha sonra ayrıntılı şekilde açıklayacağımız) azalan bakiyeler yöntemine göre ilk yıl uygulanan amortisman oranı % 66 olabilir.2.2.4. Kıst31 Amortisman KonusuMaddi duran varlıklarla ilgili olarak TMS 16 metninde geçen yararlı öm­rün, “sistematik32” olarak dağıtılması(TMS 16, 50. Paragraf.) ve varlığın “kullanılabilir” olduğu zaman amortismanın başlatılması(İbid, 55. Paragraf.) yönündeki ifadelerden, VUK’da binek araçları için kullanılacağı belirtilen “kıst amortisman” benzeri bir uygulamanın yapılacağı sonucu çıkarılmakta­dır. Ancak burada faydalı ömrün son yılında ilk yıl ayrılmayan amortisman rakamının toptan indirilmesi sistematikliği bozacağı için uygulanmayacak ve tam olarak faydalı ömrün sonunda amortisman uygulamasına son verilecektir.Ancak TMS 16, bu sistematik dağıtmanın hangi dönemsellik iiçinde ya­pılacağı konusunda bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle öğretide farklı görüşler vardır. Örneğin; bazı yazarlar amortisman ayrılması işleminin ay ay yapılacağını (Şen, 2011, 156) savunurken, bazıları da gün bazlı olacağını (Ha­tipoğlu, 2012, 203) belirtmektedir. Öte yandan araştırdığımız yabancı kay­naklarda kıst amortisman örnekleri aylık olarak verilmektedir (http://www. calculatorsoup.com/calculators/financial/depreciation-declining-balance.php veya http://accountinginfo.com/study/dep/depreciation-01.htm). Yine de ka­naatimizce tam sistematiklik ancak gün gün hesaplama ile mümkün olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki örneklerimizde günlük hesaplama kullanılacaktır.2.2.5. Amortisman Hesaplama YöntemleriVUK’ta amortisman yöntemleri arasında kısıtlamalar mevcut iken, TMS 16 işletmeleri bu konuda serbest bırakmıştır.TMS 16’ya göre kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki eko­nomik yararlarına ilişkin olarak işletme tarafından uygulanması beklenen tü­ketim modelini yansıtır (TMS 16, 60. Paragraf.) ve bu çerçevede en azından her hesap döneminin sonunda gözden geçirilir (İbid., 61. Paragraf.).2.2.5.1. Normal AmortismanNormal amortisman; maddi duran varlığın amortismana tabi değerinin (Maliyet – Kalıntı Değer) gün olarak yararlı ömrüne bölünmesi ile bulunacak birim rakamın (günlük amortisman oranı), o dönem içerisindeki gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın amortisman gideri olarak hesaplanma­sını öngörür.Maliyet / Yararlı Ömür (Gün) x Dönem içerisindeki gün sayısıÖrnek 1 : Tüm maliyetleri ile 100.000.- TL’ye mal olmuş bir varlığın kullanı­ma hazır hale geldiği tarih 22 Aralık 2013 ise, bu varlığın kalıntı değeri 10.000.- TL ve yararlı ömrü 5 yıl olarak tahmin ediliyor / hesaplanıyor ise 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları için amortismanı şu şekilde hesaplanacaktır34:(100.000 – 10.000) / (5 x 365) x 10 = 493,15 TL2018 yılı hariç takip eden her yıl için bu tutar 90.000/5 = 18.000 TL olarak hesaplanacak ve nihayet 2018 yılında da amortisman tutarı; 18.000 – 493,15 = 17.506,85 TL olacaktır.2.2.5.2. Azalan Bakiyeler YöntemiTMS 16’da azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayrılacağından bah­sedilmiş ama VUK’da olduğu gibi net bir tanımlama yapılmamıştır.2.2.5.2.1. İki Katlı Azalan Bakiyeler Yöntemi36Bu yöntem VUK ile de düzenlenmiş olan normal amortisman oranının iki katının alınarak uygulandığıazalan bakiyeler amortisman yöntemidir. Ancak TMS 16’ya göre defter tutma yöntemi ne olursa olsun her işletme bu yöntemi kullanabilir.Ayrıca uygulamada normal amortisman oranının 1,5 katı alınarak hesap­lanan azalan bakiyeler usulü ile amortisman hesaplama yöntemlerine rastlan­maktadır.Örnek 2: Yararlı ömrü 5 yıl ve değeri 100.000.- TL olan bir varlığın kalıntı değeri 5.000.- TL olsun. Bu varlığın İki katlı azalan bakiyeler yöntemine göre amortismanı şu şekilde ayrılacaktır:

YılYıl Başı Defter Değeri (TL)Amortisman Oranı (%)Yıla Ait Amortisman Tutarı (TL)Yıl Sonu Defter Değeri (TL)
1100.0004040.00060.000
260.0004024.00036.000
336.0004014.40021.600
421.600408.64012.960
512.960407.960*5.000
TOPLAM95.000

Burada son yıl kalıntı değer defter değerine eşitlenecek şekilde amortis­man ayrılacaktır.2.2.5.2.2. Formüllü Azalan Bakiyeler Yöntemi37Sistematiklik açısından bu yöntem azalan bakiyeler yöntemlerinin en ide­ali olarak kabul edilmektedir. Zira, ne kalıntı değerin yüksek olması halinde amortismanın erken durmasına, ne de kalıntı değer sıfıra yakınsa son yıl daha önceki yıldan daha fazla amortisman ayrılmasına neden olur. Sistematik dü­şümlerle hep defter değeri kalıntı değere eşit hale gelir.

Örnek 3: Bir önceki örnekte kullandığımız verileri burada uygularsak;n = 5, s = 5.000, c = 100.000 iken r = 0,45072 olacaktır.

YılYıl Başı Defter Değeri (TL)Amortisman Oranı (%)Yıla Ait Amortisman Tutarı (TL)Yıl Sonu Defter Değeri (TL)
1100.00045,07245,07254.928
254.92845,07224.75730.171
330.17145,07213.59916.572
416.57245,0727.4699.103
59.10345,0724.1035.000
TOPLAM95.000

2.2.5.2.3. Yıl Sayılarının Toplamı Yöntemi38Varlığın yararlı ömrü ne kadar yıl olarak tahmin ediliyorsa birden o rakama kadar olan sayıların toplamı hesaplanır paydaya yazılır. Yıl numaraları tersten başlanarak paya yazılır ve böylece her yıl için bir oran saptanır (Taştan, Azal­tun ve Mert, 2012, 8). Örneğin; yararlı ömür 5 yıl olarak tahmin ediliyor ise paydadaki rakam 1+2+3+4+5 = 15, pay rakamları ise birinci yıl için 5, ikinci yıl için 4, …, beşinci yıl için 1 şeklinde olacaktır.Örnek 4: 160.000.- TL değeri ve yararlı ömrü 5 yıl olan bir varlık ve bu varlığın kalıntı değeri 10.000.- TL olsun. Bu varlığın ‘yıl sayılarının toplamı’ yöntemi ile amortismanı şu şekilde olacaktır:

YılYıl Başı Defter Değeri (TL)Amortisman Oranı (%)Yıla Ait Amortisman Tutarı (TL)Yıl Sonu Defter Değeri (TL)
1150.0005/15=0.333350.000110.000
2150.0004/15=0.266640.00070.000
3150.0003/15=0.200030.00040.000
4150.0002/15=0.133320.00020.000
5150.0001/15=0.066610.00010.000

2.2.5.3. Üretim Miktarı YöntemiÜretim miktarı yöntemine göre amortismanda, beklenen kullanım ya da üretim miktarı varlığın yararlı ömrünü belirler. Örneğin; VUK kapsamında madenlerde kullanılacak amortisman oranları genellikle bu yöntem baz alına­rak tespit edilmektedir.Bu yönteme göre varlığın kullanımı ile yıpranması arasında bir bağlantı kurulur ve yıl sayısına değil kullanım miktarına göre yararlı ömür saptanır.Örneğin; yararlı ömrü 5 yıl olarak tahmin edilmiş iki otomobilin birisi yıl­da 5.000 km kullanılırken diğeri 80.000 km kullanılıyor olabilir. Her iki ara­cın sadece ömürleri değil ikinci el piyasa değerleri de farklı olacaktır. Oysa amortisman yöntemleri ile sistematik bir şekilde varlıkların piyasa değerleri ile defter değerleri dengelenmeye çalışılmaktadır.Üretim miktarı yönteminin bir önemli yararı da çevre açısından olabilir. Yoğun kullanılan araçların hızlı bir şekilde amortismana tabi tutulması ciddi çevresel yararlar sağlar. Yıpranmış, parçaları aşınmış, yağ yaktığı için yoğun egzoz dumanı çıkaran araçların trafikten daha erken ve yoğun sayıda çekilme­sini sağlayacak ve bu da çevre sağlığı açısından olumlu sonuçlara yol açacaktır.YENİ V.U.K. TASLAĞINDAKİ AMORTİSMANLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERGENELYeni VUK taslağı (Taslak) 30.09.2011’de tartışmaya açılmış ve ilgili yer­lere gönderilmiştir. Bu bölümde Taslakta önerilen ve amortismanlara yönelik yazımızda değinmiş olduğumuz hususlarla ilgili değişiklikler taslaktaki sıra­sıyla incelenmekte ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.3.1 Amortismana Tabi VarlıklarTaslakta, “gayrimenkul” kelimesinin yerini “taşınmaz” kavramının almak­ta olduğu ve TMS 16’ya koşut olarak arsaların maliyet bedellerinin amortis­man konusundan çıkarıldığı görülmektedir39 .3.1.1. Arsa ve Arazilerde AmortismanBu konu Taslağın 220. maddesinde “Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemelerinde Amortisman” başlığı ile yer almaktadır. Bu maddede arsa ve arazi değerleri kesin çizgilerle TMS 16 paralelinde amortisman konusu olmaktan çıkarılmak­tadır. Tarım işletmelerinde oluşturulacak tarım tesisleri ve işletmelerde inşa edilen yol ve sulama kanalları hususları aynen devam ettirilmektedir.3.1.2. Amortisman Uygulanmayabilecek VarlıklarTaslakta TMS 16’nın tersine amortisman ayrılmayacak tutar 1.000.- TL’ye çıkarılarak korunmaktadır (VUK Taslağı, 219. md.)3.2. Amortisman Yöntemleri3.2.1. Normal AmortismanTaslakta amortisman oranlarının tespiti hususunda bir değişiklik yapıl­mamıştır. Amortisman oranları standartlar çerçevesinde işletmeler tarafından değil, yine Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek oranlar üzerinden ayrılacaktır.3.2.2. Azalan Bakiyeler Usulü ile AmortismanDaha önce bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu yöntemi uygu­layabiliyorken, VUK taslağında dileyen tüm mükelleflerin bu yöntemi uygu­layabilecekleri belirtilmektedir.Öte yandan, mevcut azalan bakiyeler usulü ile amortisman yönteminin uy­gulamasında ve amortisman geçişlerinde bir değişiklik yapılmamaktadır.3.3. Amortisman BaşlangıcıTaslakta amortisman başlangıcı madde 225’te yine varlığın aktife girdiği tarih olarak belirlenmiştir. “Kıymetin aktife girdiği hesap dönemi için gün esa­sından hareketle amortisman ayrılır.” denmekle Taslakta TMS 16 ile koşutluk sağlanmakta ve gün bazlı kıst amortisman tüm varlıklara yayılmaktadır.Öte yandan mükelleflere Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu süreler­den daha uzun amortisman ayırma süre serbestisi de verilmiştir. Ancak “ilk hesap döneminde ayrılmamış amortismanın son dönem amortismanına dahil edileceği”ne ilişkin ibareye Taslakta yer verilmemiştir.SONUÇKüreselleşme ve bu çerçevede dış ticaretin gelişmesi sonucunda çok ulus­lu şirketler oluşmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yurdumuzun da jeopolitik konumu ve artan sermaye gereksinimi nedeniyle Türkiye, bir yandan yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken bir yandan da özelleştirmeye aç hale gelmiştir. Bu iki faktörün birleştirilmesi ile özellikle son yıllarda Türk şirketleri birer birer yabancılarla ortaklıklar (evlilikler) kurmuş veya satılmış ve yabancı ser­mayeli şirketler haline dönüşmüşlerdir.Küresel şirketler ya da sınıraşan şirketler, merkezi yapıdan yönetilirken; çevredeki (periferdeki) şirketlerini takip için, yatırımcılar dünya çapındaki ya­tırım ve kredilerinin akıbetini sağlıklı şekilde görebilmek için standart ölçütler içeren raporlara gereksinim duymaktadırlar.Bu çerçevede Türkiye’de de Avrupa’da uygulanmakta olan Uluslararası Mu­hasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama standartları aynen be­nimsenmiş; TMS ve TFRS’ler yürürlüğe konmuş ve pek çok kuruluş için uyul­ması zorunlu standartlar olarak Türk Ticaret Kanunu’ndaki yerlerini almıştır.Öte yandan Türkiye, 1961 tarihli VUK ile mevcut muhasebe standartları kapsamında düzenlenen finansal hesaplar üzerinden değil, öteden beri uygu­lanan mevcut kurallar çerçevesinde vergi sistemini devam ettirmektedir. 2011 yılında tartışmaya açılan VUK taslağı göz önüne alındığında bazı hususlar hariç amortisman konusunda yine aynı klasik eğilimin sürdürüleceği görülmektedir.Çalışmamızda olabildiğince nesnel bir gözle VUK ile TMS 16 arasındaki çelişkili hususları ortaya koymaya çalıştık ve yeni VUK taslağında ne gibi değişikliklerin yapılmak istendiğini irdeledik.Mevcut durumda şirketler bir yandan Türk Ticaret Kanunu’nun amir hü­kümleri kapsamında “kıst amortismanı”, “kalıntı değeri”, arazi, arsa değerle­ri amortismana tabi göstermeksizin, belki ana firmanın talebi ile (çok uluslu şirketlerde) üretim miktarı üzerinden, alt tutara bakmadan amortisman ayırır ve bu çerçevede finansal tablolarını üretirken; bir yandan da VUK gereklerine uygun ayrı finansal tablolar üretiyor olabilirler.Düşüncemize göre, TMS 16 ve VUK arasında daha fazla koşutluğun ve hatta tekil yapının sağlanması ve bu çelişkili durumların giderilmesi gerekmektedir.Doç. Dr. Ahmet EROL - Ragıp Yüce UYANIKKAYNAKÇAAtila, Özkan ve Tekin, Veysel (2009) “Madenlerde Amortisman”, Vergi Dünyası Dergisi, 27, 335 (2009) :110.Çetin,Güneş ve Gökbunar, Ramazan (2010). “Mükellef Haklarına Vergi İdaresi Çalışanlarının Bakışı”, Celal Bayar Ü. İİBF Yönetim ve Ekonomi, 17, 1 (2010) :23-46.Danıştay 4. Dairesi (08.02.2011). E. 2010/3723, K. 2011/574 sayılı Kararı. Deran, Ali ve Yakupçebioğlu,Necdet Sıtkı (2006) “Türk Vergi Mevzuatı’n­da Amortisman Muhasebesi”, Mevzuat Dergisi, 9, 104 (2006) :2.Dönmez, Recai (2004) Vergi Mükellefinin Hakları, Vergi Hukuku Eskişe­hir : Anadolu Üniversitesi YayınlarıErol, Ahmet (2011) “Mükellef Hakları ve Evrensel Değerler”, Lebib Yal­kın Mevzuat Dergisi, 7, 89 (2011) :18-23.Hatipoğlu, Ayşe Gül (2012) “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman İşlem­lerinin Muhasebe Standartları ile Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi ve Fi­nansal Tablolar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”,Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12, 24 (2012):185-216.Hesap Uzmanları Danışma Kurulu’nun, 18.04.1988 tarih ve Y.Sıra No:267 sayılı Kararı/ Nakleden: Hüseyin YÜKSEL, http://www.dengeymm.com.tr/ amortisman_ayrmada_zellikli_durumlar-hseyin_yksel/yayin/79/.http://www.calculatorsoup.com/calculators/financial/depreciation-decli­ning-balance.phphttp://accountinginfo.com/study/dep/depreciation-01.htmKahraman, Bayram “Amortisman ve Tükenme Amortismanı”, 19.06.2014 tarihinde http://www.deu.edu.tr/userweb/bayram.kahraman/dosyalar/Amor­tisman.pdf adresinden erişildi.Kutlu Hüseyin Ali (2003), “Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortis­man”, Yaklaşım Dergisi, 10, 127 (2003) : 200.Odak, Sabri(2003). “Zirai Kazanç, Değerlemesi ve Amortismanları”, Mali Çözüm Dergisi, 65, (2003) : 166.Özdemir, Recep (2013). “Mevcutlarda Amortisman Uygulaması ve Muha­sebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, 32, 388(2013):52.Özkan, Azzem (2002). “Büyükbaş Hayvanlarda Amortismanlar, Yeniden Değerleme, Maliyet Bedeli Artırımı ve Yenileme Fonu”, Vergi Dünyası Der­gisi, 20, 249 (2002) :106.Şen,Çiğdem (2011) “Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Du­ran Varlıklarda Amortisman Uygulaması”, Mali Çözüm, 17, 106(2011):133-159.Taştan, Hakan, Azaltun, Murat ve Mert, Hüseyin (2012) “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının VUK ve TMS Açısından Karşılaş­tırılmalı İncelenmesi”, 2. Uluslararasi Türk Coğrafyasinda Ufrs Sempoz­yumu, 16 – 17 Haziran 2012’de Trabzonda sunulan bildiri.* Bu Makale İSMMMO’nun izni ile yayınlanmış olup, Mali Çözüm Dergisi’nin 124. Sayısında yer almaktadır.