Hoşgeldiniz  

YENİ “VERGİ AFFI” GELİYOR…

eyuceli | 25 Ekim 2013 | Defterler, Duyurular, EKONOMİ, Ekonomi, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Vergi

Vergi affı gündemde

Prof. Dr. Şükrü Kızılot, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını, bu yüzden geçmişte olduğu gibi yeni bir vergi affının gündeme geleceğini vurguladı

Eko­no­mi du­aye­ni Prof. Dr. Şük­rü Kı­zı­l-ot, ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le baş­vu­ru sü­re­si bi­ten Var­lık Ba­rı­şı ile il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Kı­zı­lot, 25 mil­yar li­ra­lık bir kay­na­ğın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ka­sa­sı­na gi­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, do­lar üze­rin­de­ki et­ki­si­ne dik­kat çek­ti. Kı­zı­lot ay­rı­ca se­çim sü­re­ciy­le bir­lik­te ver­gi afı­nın da gün­de­me ge­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.

Ne var­sa ge­tir den­ildi
Kı­zı­lot ka­tıl­dı­ğı bir se­mi­ner­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Var­lık Ba­rı­şı ko­nu­su­nun Tür­ki­ye için çok önem­li ol­du­ğu­nu an­cak ye­te­rin­ce an­la­tı­la­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Kı­zı­lot, “Oy­sa ko­nu çok yön­lü ola­rak önem arz edi­yor. Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı an­laş­ma­sın­da han­gi ül­ke­de pa­ran, var­lı­ğın var­sa ye­ter ki Tür­ki­ye­’ye ge­tir de­ni­yor. Bir ta­kım ka­yıt dı­şı pa­ra­la­rın park et­ti­ği ül­ke­ler, ya­ni off­sho­re ül­ke­ler­den de pa­ra­la­rın ge­ti­ril­me­si­ne ola­nak sağ­la­nı­yo­r” de­di. Var­lık Ba­rı­şı­’y­la yurt dı­şın­da­ki gay­ri­men­kul­ler, pa­ra, dö­viz, al­tın, men­kul kıy­met­le­rin be­yan edil­di­ği­ni ve yüz­de 2’si­nin ver­gi ola­rak öde­ne­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Kı­zı­lot şun­la­rı söy­le­di:
“Bil­di­ri­len ve be­yan edi­len var­lık­lar­la il­gi­li ola­rak ver­gi in­ce­le­me­si ya­pıl­mı­yor. ‘Ar­ka­daş ha­ni bu­nun ver­gi­si, ge­li­ri, pe­şin ver­gi­si­’ gi­bi so­ru­la­rın so­ru­la­ma­ya­ca­ğı ka­nun ile ta­ah­hüt edi­li­yor. Ya­ni ver­gi in­ce­le­me­si ya­pı­la­ma­ya­cak. ”
Var­lık Ba­rı­şı­’n­da za­ma­nın geç­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Kı­zı­lot, ekim ayın­da bil­di­rim­de bu­lu­nul­du­ğun­da ka­sım ayın­da ver­gi­si­nin öde­nip pa­ra­nın ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.

2014 yı­lın­da çı­ka­cak

Tür­ki­ye­’de ye­rel se­çim­le­re kı­sa bir sü­re kal­dı­ğı­nı, bu yüz­den ye­ni bir ver­gi af­fı bek­le­di­ği­ni de kay­de­den Kı­zı­lot, bu­nun pe­ri­yo­dik bir ha­le gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Kı­zı­lot şun­la­rı söy­le­di: “Her af çık­tı­ğın­da bu so­run ola­cak, ge­li­yor ve çı­kı­yor. Se­çim­le­rin de et­ki­siy­le bir ver­gi ba­rı­şı çı­ka­cak. Bi­rik­miş borç­lar, ih­ti­laf­lı ver­gi mah­ke­me­sin­de olan­lar ve­ya ka­sa­sın­da ca­ri he­sa­bın­da na­kit var gö­zü­ken­le­re yö­ne­lik 2014 yı­lın­da çık­ma­sı söz ko­nu­su.”

Başak KAYA

KAYNAK:  http://sozcu.com.tr/2013/ekonomi/yerel-secim-yaklasti-vergi-affi-gundemde-394726/

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.