Hoşgeldiniz  

MAYIS AYI MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Muhasebe DR | 20 Mayıs 2015 | 2017 Çalışmaları, Beyanname Rehberi, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Pratik Bilgiler, Sosyal Güvenlik, Vergi

2015 MAYIS Ayı Muhasebe, Vergi, Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar 

Meslek mensupları, işverenler ile vergi mükellefleri tarafından 2015 Yılı MAYIS Ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur.

Bunlar;

1)-  2015 Yılı MAYIS  Ayı Mali/Vergi Yükümlülükleri,

2)-  2015 Yılı MAYIS  Ayı, Sosyal Güvenlikle ilgili İşverenlerin Yükümlülükleri,

3)- Yayınlanan en son muhasebe bilgi güncel mevzuatlar (Tıklayınız)

4)- 2015 Yılı  MAYIS Ayı Diğer Bildirim ve Beyan yükümlülükler (Tıklayınız)

İşte ayrıntılar;

1) – 2015 Yılı MAYIS  Ayı Mali/Vergi Yükümlülükleri:

MAYIS

4 Mayıs 2015

• 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Internet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)

11 Mayıs 2015

• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12 Mayıs 2015

• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2015

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Mayıs 2015

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2015

• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Mayıs 2015

• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Mayıs 2015

2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)

01/05/2015 – 30/06/2015

. 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

 **

2) -2015 Yılı MAYIS  Ayı, Sosyal Güvenlikle ilgili İşverenlerin Yükümlülükleri; 

– Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi

Hizmet akdine tabi (4-a kapsamında) çalıştırılan sigortalılar yönünden:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;

– Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

Kamu görevlileri (4-c kapsamında çalıştırılan) yönünden:

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin örneği Tebliğ ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini (EK:2) ve (EK:3), en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlüdür.

Buna göre, bu işverenler, söz konusu belgeleri;

a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,

b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,

d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resmi tatile rastlaması durumunda aylık prim ve hizmet belgeleri bu günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar gönderilecektir.

– İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Diğer taraftan, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, katma değer vergisi iade hakkı sahibi olan işveren, kendisinin veya mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilecektir.

Prim Oranları

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için;

– Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim oranı, % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 20’si olacaktır.

– Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortaları) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primin tamamı işveren tarafından ödenecektir. 4/c sigortalıları kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmadıkları için bu sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir.

– Genel sağlık sigortası prim oranı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için, % 5’i sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 12,5’i olacaktır.

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için;

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve vazife malullüğü, malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hizmet akdiyle çalışıyorlarsa, bu sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden %22,5’i işveren ve %7,5’i sigortalı hissesi olmak üzere, toplam %30 oranında sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek priminin yanında, yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi alınır. Bu durumda ödenecek kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamı işveren tarafından ödenir. (SGK)

*SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

3)- Yayınlanan en son muhasebe bilgi güncel mevzuatlar (Tıklayınız)

4)- 2015 Yılı MAYIS  ayı Diğer Bildirim ve Beyan yükümlülükler (Tıklayınız)

03.05.2015

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

*REKLAM ALANLARI 

*ALEXA RANK

– SİTE İSTATİSTİKİ

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.