Hoşgeldiniz  

Limited şirketlerin hisse devirleri tescil ve ilan edilmek zorunda mıdır?

eyuceli | 03 Nisan 2013 | EKONOMİ, Ekonomi, Genel, MUHASEBE, Muhasebe

Limited şirketlerin hisse devirleri tescil ve ilan edilmek zorunda mıdır?

Daha önceki yazılarımızda anonim şirketlerin hisse devirlerinin tescil ve ilan edilmek zorunda olup olmadığını ele almıştık. Bu yazımızda ise konu limited şirketler bakımından ele alınacaktır.

Yeni TTK’nın 594’üncü maddesinde limited şirketlerin pay defterleri düzenlenmiştir. Buna göre; şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır.

Yeni TTK’nın 595’inci maddesinde ise, esas sermaye payının devri düzenlenmiştir.

Limited şirketlerin esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.

Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.

Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.

Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır.

Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir.

Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.

598’inci madde uyarınca da, esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur. Başvurunun otuz (30) gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin adının bildirilmesi için süre verir. Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur.

Ticaret siciline başvuru ve sicildeki işlemler nasıl olacaktır?

Limited şirketlerin hisse devirlerinde istenen belgeler İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Dilekçe ile başvurulacaktır ve dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanacak vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenecektir.

2- Noter onaylı 2 nüsha ortaklar kurulu kararı gerekecektir ve karar tarihi sözleşme tarihi ile aynı veya sonraki bir tarih olacaktır.

3- Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi de gereklidir.

4- Yeni ortağın girişi var ise kararda ortağın T.C. Kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ise Noterden Tercümesi onaylı pasaportu eklenmelidir.

5- Müdür seçimi var ise unvan altında bir nüsha imza beyannamesi, müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmelidir.

Limited şirket hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Şirket ortaklığından ayrılan ortağın müdürlüğü devam edecek ise devam edeceği, devam etmeyecek ise müdürlüğün sona erdiği kararda belirtilmeli ve buna ait harç ödenmelidir. Müdürlüğün sona erdiğine dair yukarıda belirtilen şekilde kararda değişiklik yapılamıyor ise noter marifetince düzenlenmiş istifa belgesi karar ekinde ibraz edilmelidir.

Limited şirket hissesinin devedilmesi halinde amme alacakları bakımından eski ortak ile yeni ortak arasındaki sorumluluk nasıl olacaktır?

Limited şirket ortağının şirketteki hissesini yani sermaye payını devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait kamu alacaklarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmından, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya müteselsilen sorumlu olacaklardır. Yeni paysahibi ile eski paysibi arasında geçmişe yönelik borçlardan yeni paysahibinin sorumlu olmayacağı yönünde bir sözleşme olsa bile, bu sözleşme vergi alacağı bakımından bir anlam ifade etmeyecektir. Ancak, böyle bir sözleşme özel hukuk kurallarına göre borç alacak ilişkisi doğurabilecektir.

Limited şirket hisse devirleri anonim şirketlerin aksine ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmek zorundadır. Bu yazımızda limited şirket hisse devirlerinin usule ilişkin boyutu ele alınmıştır. Önümüzdeki yazılarımızda ise limited şirket hisse devirlerinin hangi koşullarda mümkün olabileceği ele alınacaktır.

EKREM ÖNCÜ

THELİRA

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.