Hoşgeldiniz  

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:15)

Muhasebe DR | 10 Kasım 2017 | Defterler, Duyurular, Genel, Güncel Mevzuatlar, Kanunlar - Mevzuatlar, MUHASEBE, Muhasebe, Son Çıkan Mevzuatlar, Sürmanşet, Vergi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 15)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere,
tersanelerde verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedelin bir kısmının döviz
olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde, yabancı bayraklı geminin tadil, bakım ve onarım için
tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik
edilmesi kaydıyla, döviz olarak Türkiye’ye getirilen tutarın istisna kapsamındaki hizmet
bedeline bölünmesi ile bulunacak oranın, yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV
tutarı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın iadesi dövizin tamamı Türkiye’ye getirilmeden
yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Milli
Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi ve (II/B-
7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “-Milli Savunma Bakanlığı,” satırından sonra
gelmek üzere alt satır olarak “-Adalet Bakanlığı,” satırı eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.)
bölümünde yer alan “28 ve 29 uncu sırası” ibaresi “28, 29 ve 31 inci sırası” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde
yer alan “mahsuben iadesi” ibaresi, “mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan
malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının,
bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

NOT: Bu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir (10.11.2017)

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.