Hoşgeldiniz  

ARALIK AYI MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Muhasebe DR | 29 Aralık 2016 | Beyanname Rehberi, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Pratik Bilgiler, Sürmanşet, Vergi

ARALIK Ayı Muhasebe, Vergi, Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar 

Meslek mensupları, işverenler ile vergi mükellefleri tarafından 2016 Yılı  ARALIK Ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur.

Bunlar;

1)-  ARALIK Ayı Mali/Vergi Yükümlülükleri,

2)- ARALIK Ayı, Sosyal Güvenlikle ilgili İşverenlerin Yükümlülükleri,

3)- Yayınlanan en son muhasebe bilgi güncel mevzuatlar (Tıklayınız)

4)-ARALIK Ayı Diğer Bildirim ve Beyan yükümlülükler (Tıklayınız)

5)-MALİ REHBER (Tıklayınız)

– 2017 YILI ÇALIŞMALARI

2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2017 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

İşte ayrıntılar;

1) -2016 Yılı  ARALIK Ayı Mali/Vergi Yükümlülükleri:

 Aralık 2016
09/12/2016 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
12/12/2016 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26/12/2016 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26/12/2016 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26/12/2016 Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
02/01/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
02/01/2017 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi

***

2) -2016 Yılı  ARALIK  Ayı, Sosyal Güvenlikle ilgili İşverenlerin Yükümlülükleri; 

– Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi

Hizmet akdine tabi (4-a kapsamında) çalıştırılan sigortalılar yönünden:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;

– Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

Kamu görevlileri (4-c kapsamında çalıştırılan) yönünden:

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin örneği Tebliğ ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini (EK:2) ve (EK:3), en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlüdür.

Buna göre, bu işverenler, söz konusu belgeleri;

a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,

b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,

d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resmi tatile rastlaması durumunda aylık prim ve hizmet belgeleri bu günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar gönderilecektir.

– İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Diğer taraftan, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, katma değer vergisi iade hakkı sahibi olan işveren, kendisinin veya mal ya da hizmet satın aldığı/iştirak/ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilecektir.

Prim Oranları

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için;

– Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim oranı, % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 20’si olacaktır.

– Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortaları) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primin tamamı işveren tarafından ödenecektir. 4/c sigortalıları kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmadıkları için bu sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir.

– Genel sağlık sigortası prim oranı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için, % 5’i sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 12,5’i olacaktır.

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için;

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve vazife malullüğü, malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hizmet akdiyle çalışıyorlarsa, bu sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden %22,5’i işveren ve %7,5’i sigortalı hissesi olmak üzere, toplam %30 oranında sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek priminin yanında, yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi alınır. Bu durumda ödenecek kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamı işveren tarafından ödenir. (SGK)

*SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

3)- Yayınlanan en son muhasebe bilgi güncel mevzuatlar (Tıklayınız)

4)- 2016 ARALIK ayı Diğer Bildirim ve Beyan yükümlülükler (Tıklayınız)

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

KASIM AYI MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PRATİK BİLGİLER REHBERİ

2016 YILI VERGİ TAKVİMİ 

MALİ MÜŞAVİRLER OHAL’DE NELERE DİKKAT ETMELİ?

AKLA ZİYAN MALİ SORULAR! (Beş Dakika Ara!..)

YAYINLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.