Hoşgeldiniz  

2014 YILI BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ

eyuceli | 17 Şubat 2014 | 2017 Çalışmaları, Beyanname Rehberi, Defterler, Genel, Muhasebe, Vergi

2014 YILI BEYANNAMELERE UYGULANACAK DAMGA VERGİLERİ VE ORANLARI

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

(1) SAYILI TABLO

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                      

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine görekira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden birkağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmişikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(41,20 TL)

2. Sulhnameler

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerininaralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgiliolmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarlahakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire vekamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(14,40 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,50 TL)

    ac) İyda senedi

(1,60 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(8,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(14,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilenbilançolar ve işletme hesabı özetleri:
    ba) Bilançolar

(31,80 TL)

    bb) Gelir tabloları

(15,40 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(15,40 TL)

c) Barnameler

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmetalımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen vebelli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile buödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adınaaçılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veyaemir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vebenzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınanparalar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olaraködenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakdenödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carihesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediyeolunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bumahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenenparalar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasıvergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderileriningümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilenliste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(41,20 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(55,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(27,20 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(27,20 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisibeyannameleri hariç)

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigortaprim bildirgeleri

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronikortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigortaprim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasındanfazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelereibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

***

2014 YILI MUHASEBE PARAMETRELERİ

MuhasebeDR.Com

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.